จนท.รัฐหนาว รู้ชื่อแล้ว20% ต้องร่วมจ่ายคืนแสนล้านจำนำข้าว

จนท.รัฐหนาว รู้ชื่อแล้ว20% ต้องร่วมจ่ายคืนแสนล้านจำนำข้าว

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ ไต่สวนคดีทุจริตในโครงการรับจ าน าข้าวทั่วประเทศ 986 ส านวน ว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนความผิดทางอาญากับเจ้าหน้าที่ ของรัฐระดับปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการรับจ าน าข้าว อยู่ระหว่างการทยอยเรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานและ เอกสารทางคดี โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ไต่สวนไปได้แล้วกว่า 40 % ส่วนใหญ่เป็นการสอบพยานบุคคลและสอบยันเอกสารที่เคยมีการสอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีรายละเอียดของข้อมูลตรงกัน หรือไม่ เพื่อให้การบริหารคดีเป็นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะต้องแล้วเสร็จให้ทันตามกรอบระยะเวลาคือเดือนมิ.ย.นี้. ท าให้เหลือเวลาใน การไต่สวนอีกเพียง 4 เดือน อย่างไรก็ตาม หากผลการไต่สวนพบว่ามีประเด็นแตกย่อยเพิ่มเติม ก็ต้องขยายผลต่อไป แต่เชื่อว่าจะ สามารถชี้มูลความผิดและระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ภายในกรอบเวลา นายประยงค์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่เข้าข่ายถูกชี้มูลความผิดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฎิบัติการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวง ส าหรับภาคเอกชนจะเป็นกลุ่มเซอร์ไวเยอร์ และกลุ่มโรงสี โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูก หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการวินัยและทางเพ่งเพื่อรับผิดทางละเมิด ขณะนี้มีรายชื่อแล้ว 20% ส่วนอีก 80 % ที่เหลือยังต้องตรวจสอบ เพิ่มเติม โดยคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายที่รัฐจะต้องเรียกเงินคืนสูงถึง 115,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายที่รัฐจะต้องใช้ กระบวนการทางแพ่งและอาญาฟ้องเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย “เมื่อชี้มูลให้มีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแล้วจะมีเงินจ่ายคืนรัฐหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้ เพราะพิจารณาจากรายละเอียดของส านวนกว่า 900 คดีนั้น จะเห็นว่ารายชื่อไม่ซ้ ากันเลย ในเบื้องต้นหากคณะอนุกรรมการไต่สวนชี้มูล ความผิดเสร็จสิ้นในคดีใดแล้วก็จะเร่งสรุปส านวนส่งให้อัยการพิจารณาเพื่อส่งศาลต่อไปควบคู่กับการส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเอาผิดทาง วินัย ในส่วนที่ไต่สวนแล้วไม่พบความผิดก็ต้องยุติคดี มั่นใจได้ว่าคดีนี้สามารถเอาผิดและเรียกเงินคืนรัฐได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าจะเรียก คืนได้มากน้อยอย่างไร “เลขาธิการ ป.ป.ท.กล่าว (กรุงเทพธุรกิจ 02032560)